Informace o zpracování osobních údajů

Správce:
AK Jan Bárta s.r.o., advokátní kancelář
IČO: 07413165 ,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 300629

Adresa: Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00
E-mail: info@akjb.cz
Tel: +420776725597

 

Advokátní kancelář se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), event. prováděcí národní legislativou.

Právní základ pro zpracování
 • Smlouva o poskytování právních služeb (může být i ústní),

 • po dobu účinnosti smlouvy a i po jejím ukončení plnění zákonných povinností a oprávněné zájmy správce

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy, na které navazuji plnění zákonných povinností a zpracování pro účely oprávněných zájmů advokáta jako správce. Advokát získává osobní údaje výhradně od klienta, event. si je ověřuje z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku a seznamu exekucí.

Účel zpracování
 • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

 • Oprávněné zájmy správce – v odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká advokátní komora apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování služeb jednali v souladu s právními předpisy. Osobní údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let).

 • Plnění zákonných povinností (zejména povinnost vest přiměřené záznamy o činnosti advokáta dle účinného znění zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další relevantních předpisů.

 • Klientům, u kterých jsme získali jejich e-mail a při poskytování služeb, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek v oblasti poskytování našich služeb (zejména případné změny legislativy). V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit či nám zaslat e-mail s žádostí. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. K odběru novinek je možné se přihlásit i na základě samostatného souhlasu.

Advokát nebude zpracovatelem osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR, ledaže se s ním na tom klient písemně dohodne.

Příjemci osobních údajů
 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

 • advokáti spolupracující s advokátem dle jeho potřeb s ohledem na řádné poskytování právních služeb

 • další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 • Advokát využívá pro poskytování služeb zpracovatele účetnictví Účetní mentoring, s.r.o., IČO: 03961427, pro vedení spisů zpracovatele Wolters Kluwer ČR, a.s., IČO: 63077639 a Schindler Systems, s.r.o., IČO: 27902510, služby Microsoft Office 365, provozovaném holdingem Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A., event. další zpracovatele, jejichž aktuální seznam uvádí na internetových stránkách, tito zpracovatelé mohou podléhat změnám či nemusí být vždy využíváni.

Doba zpracování osobních údajů
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 
Způsob zpracování
 • Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím softwaru výše uvedených zpracovatelů či software samotného advokáta.
  Osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 • Neprovádíme profilování, ani automatizované rozhodování.

Práva klienta
 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 • Zabezpečení

Advokát dbá na bezpečnost dat a za tímto účelem využívá firewall, autorizované přístupy k počítačovým systémům, šifrování dat, zálohování a fyzické prostředky ochrany.

 
 

Zásady používání souborů cookies

Společnost AK Jan Bárta s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 07413165, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300629 (dále jako „AKJB“), coby provozovatel webových stránek dostupných z www.akjb.cz (dále jen „Web“) tímto informuje o tom, proč a jak používá AKJB v souvislosti s provozem Webu soubory cookies.

1. Co jsou cookies a k čemu slouží?

Cookies jsou malé, jednoduché textové soubory (obvykle o velikosti několika kb), které si při Vaší návštěvě webové stránky Váš webový prohlížeč ukládá na Vaše koncové zařízení (typicky počítač nebo telefon), které užíváte k přístupu na webovou stránku.

Soubory cookies obsahují informace o Vašem koncovém zařízení a další informace o tom, jak užíváte webové stránky (typicky např. údaje, které vyplňujete do formulářů, jakou verzi operačního systému nebo prohlížeče používáte, nebo jazykové nastavení). Díky těmto informacím je možné zajistit správnou funkčnost a bezpečnost webových stránek, případně zlepšit a urychlit práci s nimi. Cookies také umožňují webové stránky přizpůsobit preferencím a potřebám konkrétního návštěvníka.

Soubory cookies jsou používány webovými stránkami a mobilními aplikacemi zcela běžně a samy o sobě nejsou pro Váš uživatelský systém nijak škodlivé.

Informace ukládané v souborech cookies na našem Webu neukládají a nezobrazují osobní údaje, které by nám umožnily identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

 

2. Jaké cookies a k jakým účelům používáme?

2.1. Účel cookies

Existuje celá řada různých cookies, které slouží k nejrůznějším účelům. Typicky jde o následující:

Technické cookies

Neboli také nezbytné cookies. Bez těchto cookies by Web jednoduše vůbec nemohl správně fungovat, nebylo by možné používat základní funkce Webu.

Technické cookies, jako jediné, můžeme používat i pokud nám k tomu neudělíte Váš souhlas.

Preferenční cookies

 

Preferenční cookies umožňují Webu zapamatovat si preference uživatelů (např. nastavení jazyka apod.) a rozpoznat, že se uživatel na náš Web vrací, čímž nám umožňují přizpůsobit Web na míru uživatelům a zajistit tak jeho pohodlnější užívání.

I tyto cookies však shromažďují jen anonymní informace (nerozpoznají konkrétní osobu), a nesledují Váš pohyb jinde na internetu nebo v mobilních aplikacích.

Analytické cookies

 

Tyto cookies nám umožňují sledovat statistické údaje o návštěvách Webu a jejich užívání (typicky, kolik unikátních uživatelů navštívilo Web, kliklo na určitý odkaz, využilo určitou funkci, zda uživatel neobdržel chybové hlášení, jak dlouho se návštěvník na Webu zdržel apod.), a na základě toho Web dále zlepšovat.

Marketingové cookies

 

Tento druh cookies zaznamenává údaje o Vaší návštěvě Webu a o Vaší aktivitě. Tyto cookies tak pomáhají při cílení reklamy zobrazované uživatelům webových stránek, tak, aby zobrazovaly reklamu relevantní s ohledem na zájmy uživatelů a neobtěžovali Vás reklamou, která Vás nebude zajímat. Zároveň nám marketingové cookies mohou pomáhat při zjišťování účinnosti reklamy na našich webových stránkách.

Preferenční, analytické a marketingové cookies používáme jen s Vaším souhlasem. Používání těchto druhů cookies můžete nastavit nebo odmítnout postupem popsaným v části 3 tohoto dokumentu.

2.2. Doba životnosti cookies

Dle doby životnosti cookies jsou zpravidla rozlišovány na:

Relační cookies

Tyto cookies se ve Vašem zařízení ukládají do té doby, než opustíte Web, a poté jsou odstraněny. Takové cookies slouží pro zapamatování informací při přechodu uživatele mezi jednotlivými stránkami, aby nebylo nutno opakovaně zadávat nebo vyplňovat již jednou zadané informace.

Trvalé cookies

Trvalé cookies zůstávají uloženy ve Vašem zařízení i poté, co Web opustíte, a budou si Vás pamatovat jako vracejícího se návštěvníka.

2.3. Původ cookies

Cookies lze rozlišovat podle toho, kdo je na danou webovou stránku umisťuje a dále s nimi pracuje.

Vlastní cookies

First-party cookies. Jedná se o cookies, které na Vaše zařízení ukládá náš Web.

Cookies třetích stran

Third-party cookies. To jsou takové, které jsou na Vaše zařízení ukládány jinou webovou stránkou, než naším Webem. Cookies třetích stran jsou zpracovávány třetími stranami, které je na Vaše zařízení ukládají. Ke cookies třetích stran nemáme přístup, ani nad nimi nemáme kontrolu. Bližší informace o tom, jak tyto třetí strany s cookies pracují, naleznete přímo u těchto třetích stran.

2.4. Přehled používaných cookies

V rámci Webu jsou v současné době používány tyto cookies:

seznam cookies.PNG

3. Jak můžete spravovat používané cookies?

 

a) Zákazem cookies přímo v prohlížeči

Ukládání a použití cookies můžete vždy úplně zakázat změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Pokud však cookies takto plošně zakážete, Web pravděpodobně nebude fungovat tak, jak má.

 

b) Nastavení cookies pro jednotlivé účely

K užití cookies, které nejsou nezbytné pro fungování Webu (tj. k použití preferenčních, analytických a marketingových cookies) si od Vás vždy vyžádáme Váš souhlas. Tento souhlas nám můžete udělit prostřednictvím cookie lišty, která se zobrazuje při Vaší první návštěvě na Webu, případně pokud je potřeba Vaše volby aktualizovat.

Souhlas s použitím cookies je dobrovolný. Pokud nechcete, nemusíte nám jej udělit. Preferenční, analytické a marketingové cookies nemůžeme bez Vašeho souhlasu zpracovávat.

 

c) Odvolání souhlasu s používáním cookies a změna nastavení cookies

Jednou udělený souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat, a to buďto nastavením Vašeho internetového prohlížeče (kdy můžete použití cookies zcela zakázat, viz výše), nebo úpravou Vašeho nastavení cookies používaných pro jednotlivé účely přímo v rámci Webu (pomocí lišty „Nastavení cookies“ zobrazované vlevo dole na stránce).

 

Uložené cookies můžete také ve Vašem internetovém prohlížeči kdykoli smazat.

Odvolání souhlasu s používáním cookies nebo smazání cookies může negativně ovlivnit používání Webu.

4. Jak dlouho cookies uchováváme?

Naše vlastní soubory cookies (tzv. first-party cookies) mají platnost do vypršení Vaší relace nebo uzavření všech oken internetového prohlížeče (tj. jedná se o relační cookies), pokud není v seznamu cookies výše u konkrétní cookie uvedeno jinak.

5. Další informace

Další informace o tom, jak AKJB zpracovává osobní údaje, jakož i informace o možnostech uplatňování Vašich práv v souvislosti s tím, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

S dotazy ohledně cookies a ochrany Vašeho soukromí se můžete obracet na náš e-mail: info@akjb.cz.

Tyto Zásady používání souborů cookies jsou účinné od 21.9.2021.

 

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění).

Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.